top of page

A Sanctuary Amidst Change: The Aetas' Fight for Environmental Stewardship in Subic Bay

Isang Santuwaryo sa Gitna ng Pagbabago: Ang Laban ng mga Aeta para sa Pangangalaga sa Kalikasan sa Subic Bay


Imagine being the steward of thousands of hectares of ancestral land, a vast expanse that embodies not only natural beauty and biodiversity but also a sacred legacy passed down through generations.


Isipin ang pagiging tagapag-alaga ng libu-libong ektarya ng lupang ninuno, isang malawak na lugar na hindi lamang sumasalamin sa natural na kagandahan at biodiversity kundi pati na rin sa sagradong pamana na ipinasa sa mga henerasyon.


This is the reality for the Aetas, the indigenous custodians of the forests in the Subic Bay Freeport Zone. This place which was once a formidable US Naval base, is now a sanctuary for the Aeta people, specifically the Ambala Tribe of Pastolan in Bataan. These indigenous communities, known as the guardians of the forest, have lived in harmony with nature for generations, protecting the land that breathes life into the air and water, sustaining their people.


Ito ang katotohanan para sa mga Aeta, ang mga katutubong tagapangalaga ng mga kagubatan sa Subic Bay Freeport Zone. Ang lugar na ito, na dating isang matibay na base ng Hukbong Dagat ng US, ay ngayon ay isang santuwaryo para sa mga taong Aeta, partikular ang Ambala Tribe ng Pastolan sa Bataan. Ang mga katutubong komunidad na ito, na kilala bilang mga tagapangalaga ng kagubatan, ay namuhay nang may pagkakasundo sa kalikasan sa maraming henerasyon, pinoprotektahan ang lupain na nagbibigay-buhay sa hangin at tubig, na nagpapanatili sa kanilang mga tao.


Despite their crucial role in environmental stewardship, these guardians lead a modest life, disconnected from the financial gains their natural resources bring to the outside world. They seek nothing in return but the preservation of their ancestral lands and the continuation of their traditional way of life. However, at some point, the relentless tide of progress have begun to encroached upon the forest, turning it into a resource for business ventures that prioritized revenue over environmental integrity.  In the face of these challenges, these tribe stood resilient. Recognition of their rights to their ancestral domain was a hard-fought victory. 


Sa kabila ng kanilang mahalagang papel sa pangangalaga sa kapaligiran, ang mga tagapangalagang ito ay namumuhay nang simple, hiwalay sa mga pinansyal na pakinabang na dala ng kanilang mga likas na yaman sa labas na mundo. Wala silang hinahangad na kapalit kundi ang pagpapanatili ng kanilang mga lupang ninuno at ang pagpapatuloy ng kanilang tradisyonal na pamumuhay. Gayunpaman, sa ilang mga punto, ang walang tigil na alon ng pag-unlad ay nagsimulang sumakop sa kagubatan, ginagawa itong isang mapagkukunan para sa mga negosyong nagbibigay-prayoridad sa kita kaysa sa integridad ng kapaligiran. Sa harap ng mga hamong ito, ang tribo ay nanatiling matatag. Ang pagkilala sa kanilang mga karapatan sa kanilang lupang ninuno ay isang matinding tagumpay na pinaglaban.


To delve into their story of securing the title and rights over their ancestral land, I had the privilege of joining Dave De Vera, Executive Director of the Philippine Association for Intercultural Development, Inc. (PAFID), a social development organization dedicated to assisting Philippine indigenous communities in safeguarding or reclaiming their traditional lands and waters for over fifty years. We were accompanied by a group from the Non-Timber Forest Products – Exchange Programme (NTFP-EP) in the Philippines, a collaborative network of NGOs and People’s Organizations envisioning empowered indigenous peoples and local communities inclusively governing forest landscapes to contribute to biodiversity conservation, protection, and climate change adaptation and mitigation.


Upang talakayin ang kanilang kwento ng pag-secure ng titulo at mga karapatan sa kanilang lupang ninuno, ako ay nagkaroon ng pribilehiyong sumama kay Dave De Vera, Executive Director ng Philippine Association for Intercultural Development, Inc. (PAFID), isang organisasyon sa pag-unlad ng lipunan na nakatuon sa pagtulong sa mga katutubong komunidad ng Pilipinas sa pagprotekta o pagbabalik ng kanilang tradisyonal na lupain at tubig sa loob ng mahigit limampung taon. Kami ay sinamahan ng isang grupo mula sa Non-Timber Forest Products – Exchange Programme (NTFP-EP) sa Pilipinas, isang collaborative network ng mga NGO at People's Organizations na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang mga katutubong tao at lokal na komunidad na may kasamang pamamahala ng mga tanawing kagubatan para sa konserbasyon ng biodiversity, proteksyon, at pagbagay at pagpapagaan sa pagbabago ng klima.


We traveled to the Pastolan Village to meet with the elders of the Ambala Tribe as they shared their journey of striving to protect their heritage and the environment. Many years ago, following the closure of the US Naval Base in 1992, the Philippine Government transformed this into the Subic Bay Freeport Zone and initiated a development management plan in partnership with the World Bank. However, despite the numerous experts working on this project, the Aetas who have lived there for many years were initially overlooked. Unwavering, the tribal elders stood their ground, tirelessly advocating for their rights. The Aetas Elders, as old as they were, traveled down from their homes in the mountains and travel many hours to go Metro Manila, a place unfamiliar to them, just to make their voices heard in the halls of Congress and the Senate. Their efforts spanned many years, during which they met people and organizations willing to help, including Mr. De Vera in October 1997. Their persistence paid off when they finally received their certificate of ancestral domain title in 2004. 


Bumyahe kami sa Pastolan Village upang makipagkita sa mga matatanda ng Ambala Tribe habang ibinabahagi nila ang kanilang paglalakbay sa pagprotekta sa kanilang pamana at kapaligiran. Maraming taon na ang nakalilipas, kasunod ng pagsasara ng US Naval Base noong 1992, ang Pamahalaang Pilipino ay nag-transform sa lugar na ito sa Subic Bay Freeport Zone at nagpasimula ng isang development management plan sa pakikipagtulungan sa World Bank. Gayunpaman, sa kabila ng maraming mga eksperto na nagtatrabaho sa proyektong ito, ang mga Aeta na nanirahan doon sa maraming taon ay sa simula ay hindi pinansin. Hindi nagpatinag, ang mga matatandang tribo ay nanindigan, walang tigil na ipinaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang mga Matatanda ng Aeta, sa kanilang katandaan, ay bumaba mula sa kanilang mga tahanan sa mga bundok at naglakbay ng maraming oras upang pumunta sa Metro Manila, isang lugar na hindi pamilyar sa kanila, upang iparinig ang kanilang mga tinig sa mga bulwagan ng Kongreso at Senado. Ang kanilang mga pagsisikap ay tumagal ng maraming taon, kung saan nakilala nila ang mga tao at organisasyong handang tumulong, kabilang si G. De Vera noong Oktubre 1997. Ang kanilang pagtitiyaga ay nagbunga nang sa wakas ay natanggap nila ang kanilang sertipiko ng titulo ng lupang ninuno noong 2004.


In 2009, a significant milestone was reached with the signing of a Joint Management Agreement (JMA) between the Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) and the Pastolan Aytas. This agreement allowed the Ambala Tribe to start collecting 5% of the gross income paid by investors for land rent, effective from May 12, 2009, the date the Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) was registered. The JMA recognizes the Ambala  Tribe's ownership of over 4,280 hectares of land, including residential areas, forest areas, and tourism spots. However, for these elders, the Ancestral Domain Management Plan holds greater importance. They feel that the JMA doesn't align with the Aetas' vision for their land, and it's crucial to prevent any changes or amendments to the management plan. The JMA should strictly adhere to this plan to ensure the Aetas' vision for their land is respected and preserved.


Noong 2009, isang makabuluhang milyahe ang naabot sa paglagda ng isang Joint Management Agreement (JMA) sa pagitan ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) at ng Pastolan Aytas. Pinahintulutan ng kasunduang ito ang Ambala Tribe na magsimulang mangolekta ng 5% ng kabuuang kita na binayaran ng mga namumuhunan para sa upa sa lupa, na epektibo mula Mayo 12, 2009, ang petsa kung kailan narehistro ang Certificate of Ancestral Domain Title (CADT). Kinikilala ng JMA ang pagmamay-ari ng Ambala Tribe sa mahigit 4,280 ektarya ng lupa, kabilang ang mga residential area, forest area, at mga lugar ng turismo. Gayunpaman, para sa mga matatandang ito, ang Ancestral Domain Management Plan ay may higit na kahalagahan. Pakiramdam nila na ang JMA ay hindi tumutugma sa pananaw ng mga Aeta para sa kanilang lupain, at mahalagang pigilan ang anumang mga pagbabago o pag-amyenda sa plano ng pamamahala. Ang JMA ay dapat mahigpit na sumunod sa planong ito upang matiyak na ang pananaw ng mga Aeta para sa kanilang lupain ay iginagalang at napangalagaan.

Erlinda Ignacio, one of the tribe's female elders, highlighted the impact of technology, such as mobile phones, on their lives. While acknowledging the potential threat of technology, she believes the Aetas should not be left behind. Instead, the tribe should engage in ongoing discussions about how to approach new technologies, with everyone's participation, not just the elders. Recognizing the issue is the first step, and having a conversation is equally crucial. This is a lesson learned from past experiences: the importance of unity and continuous dialogue on matters affecting the tribe. It's essential to honor the efforts of our elders who made this possible. Now, more than ever, vigilance is key, as having the Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) is not a guarantee. The tribe must remain proactive in protecting their lands, especially from aggressive investors.


Si Erlinda Ignacio, isa sa mga babae "elder" ng tribo, ay nagbigay-diin sa epekto ng teknolohiya, tulad ng mga mobile phone, sa kanilang buhay. Habang kinikilala ang potensyal na banta ng teknolohiya, naniniwala siya na hindi dapat maiwanan ang mga Aeta. Sa halip, ang tribo ay dapat na makisangkot sa patuloy na talakayan tungkol sa kung paano lapitan ang mga bagong teknolohiya, na may pakikilahok ng lahat, hindi lamang ng mga matatanda. Ang pagkilala sa isyu ay ang unang hakbang, at ang pagkakaroon ng isang pag-uusap ay pantay na mahalaga. Ito ay isang aral na natutunan mula sa mga nakaraang karanasan: ang kahalagahan ng pagkakaisa at patuloy na dayalogo sa mga bagay na nakakaapekto sa tribo. Mahalagang parangalan ang mga pagsisikap ng ating mga matatanda na nagawa ito. Ngayon, higit kailanman, ang pagbabantay ay susi, dahil ang pagkakaroon ng Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) ay hindi garantiya. Ang tribo ay dapat na manatiling proaktibo sa pagprotekta sa kanilang mga lupain, lalo na mula sa agresibong mga mamumuhunan.

Despite ongoing challenges, the community remains cohesive, committed to resolving any issues and safeguarding their rich cultural heritage for future generations. The story of these people serves as a powerful reminder of the significance of respecting and protecting indigenous cultures and the natural realms they defend. It is a call to action for all of us to learn from other indigenous communities and leverage our voices to advocate for their rights and the conservation of our planet. Safeguarding indigenous peoples is inherently linked to the protection of our forests, biodiversity, and, ultimately, our collective future.


Sa kabila ng patuloy na mga hamon, ang komunidad ay nananatiling magkakasama, nakatuon sa paglutas ng anumang mga isyu at pagprotekta sa kanilang mayamang pamana ng kultura para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng mga taong ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng kahalagahan ng paggalang at pagprotekta sa mga katutubong kultura at sa mga likas na kahariang kanilang ipinagtatanggol. Ito ay isang panawagan para sa ating lahat na matuto mula sa iba pang mga katutubong komunidad at gamitin ang ating mga boses upang magtaguyod para sa kanilang mga karapatan at sa konserbasyon ng ating planeta. Ang pagprotekta sa mga katutubong tao ay malalim na nakaugnay sa proteksyon ng ating mga kagubatan, biodiversity, at sa huli, ang ating kolektibong hinaharap.


Let us stand in solidarity with the Aetas and other indigenous communities, ensuring that their stories of resilience and stewardship continue to inspire and guide us on our path toward a more sustainable and inclusive world.

Tayo ay magkaisa kasama ang mga Aeta at iba pang mga katutubong komunidad, tinitiyak na ang kanilang mga kwento ng katatagan at pangangalaga ay patuloy na magbigay-inspirasyon at gabayan tayo sa ating landas patungo sa isang mas napapanatili at inklusibong mundo.About the Author

Zed Avecilla is the Managing Director of the Lighthouse Marina Resort Legacy Foundation, a subsidiary of the Lighthouse Marina Resort in Subic Bay Freeport, an awardee of the ANAHAW Philippine Sustainable Tourism Certification by Zero Carbon Resorts. He is also the Program Director for Zero Waste to Nature Ambisyon 2030 of the Philippine Alliance for Recycling and Materials Sustainability (PARMS) and the Area Coordinator of the International Coastal Cleanup Philippines.

121 views0 comments

Comments


bottom of page